رزور اقامتگاه بوم گردی در همدان

مرتب‌سازی:

27 اقامتگاه پیدا شد

  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)
  • بومگردی داربوم اتاق (گردو)

  بومگردی داربوم اتاق (گردو)

  همدان، همدان، ارزانفود

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  190,000

  تومان

  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)
  • بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)

  بومگردی داربوم اتاق (سپیدار)

  همدان، همدان، ارزانفود

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (9)4.5

  هرشب از

  190,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)

  اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (2)

  همدان، همدان، روستای اقبلاغ

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  260,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)

  اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (6)

  همدان، همدان، روستای اقبلاغ

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  260,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)

  اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (3)

  همدان، همدان، روستای اقبلاغ

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (1)5

  هرشب از

  260,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)

  اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (5)

  همدان، همدان، روستای اقبلاغ

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  260,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)
  • اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)

  اقامتگاه بومگردی "اقبلاغ" اتاق (1)

  همدان، همدان، لالجین - روستاآقبلاغ

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (15)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  260,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "حاجی اسماعیل" اتاق 6

  همدان، همدان، منوچهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (25)4.84
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,400,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "حاجی اسماعیل" اتاق 7

  همدان، همدان، منوچهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "حاجی اسماعیل" اتاق 1

  همدان، همدان، منوچهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (10)4.42

  هرشب از

  1,750,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "حاجی اسماعیل" اتاق 5

  همدان، همدان، منوچهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (6)4.5
  مهمان نواز

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "حاجی اسماعیل" اتاق 2

  همدان، همدان، منوچهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (2)4.75

  هرشب از

  1,400,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "حاجی اسماعیل" اتاق (4)

  همدان، همدان، منوچهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (4)4.83

  هرشب از

  1,400,000

  تومان

  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)
  • اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)

  اقامتگاه بوم گردی "آمادای" اتاق (2)

  همدان، همدان، خيابان شهدا

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (8)4.83
  مهمان نواز

  هرشب از

  330,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1
  • اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1

  اقامتگاه بومگردی"جولان"اتاق 15متری اول 1

  همدان، همدان

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (7)4.42

  هرشب از

  330,000

  تومان


همدان

همدان با نام تاریخی هگمتانه در قسمت غربی کشورمان واقع شده است. این شهر را می‌توان پایتخت فرهنگی و تمدن ایران دانست و تاریخی بسیار غنی، به همراه آثار دیدنی فراوان را در پیشینه و حال خود به همراه دارد. تنوع فرهنگی و تاریخ غنی همدان باعث شده تا سفره مردمان آن با غذاهای محلی بسیاری لذیذ شود. آب‌وهوای همدان با توجه به ارتفاع آن از سطح دریا خنک، همراه با تابستان‌هایی کاملا معتدل است.

اجاره سوئیت در همدان

گردشگرانی که قصد بازدید از تمام آثار تاریخی این شهر را دارند به دلیل کثرت این آثار می‌توانند این عمل را طی چند روز و با اقامت در سوئیت همدان به سرانجام برسانند. با توجه به پراکندگی مناطق دیدنی می‌توان با اجاره سوئیت در همدان و در منطقه دلخواه به سهولت یک سفر به یادماندنی را برنامه‌ریزی نمود.