۱

ویلاتون رو پیدا کنید

اﻧﺠﺎم ﯾﮏ رزرو ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا از ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ، ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي "ﺷﺐ" ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ وﯾﻼي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

۲

درخواست رزروتون رو رایگان بدید

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﻘﺸﻪ ي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ وﯾﻼ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

۳

پیش‌پرداخت رو انجام میدین و خونه مال شماست

ﺑﺮاي رزرو وﯾﻼي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺨﺶ "درﺧﻮاﺳﺖ رزرو" اقدام ﮐﻨﯿﺪ. ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ رزرو ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺪارد و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ورود ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ و ودﯾﻌﻪ رزرو را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺶ رزرو ﺷﺪه، در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده وﻧﻔﺮات ﺑﯿﺶ از آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

۴

کلید رو در محل ویلا تحویل بگیرین

ﭘﺲ از ﮐﻤﺘﺮ از ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ، ﺗﺎﯾﯿﺪه ي رزرو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ، ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت درج ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و رزرو ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و ﺳﻮاﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۵

همه مسئولیت با شب مطمئن باشید

مطابقت و نظات اقامتگاه توسط "شب" تضمین می‌شود، پس آسوده‌خاطر سفر کنید. شما در ۲۴ساعت شبانه‌روز می‌توانید از پشتیبانی تلگرامی و تلفنی "شب" استفاده کنید