اجاره ویلا و سوئیت در آباده

مرتب‌سازی:

24 اقامتگاه پیدا شد

 • اقامتگاه موبد(اتاق بخاری گازسوز 4)

  فارس، آباده، روستای باقرآباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  200,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2

  اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 2

  فارس، آباده، ایزدخواست

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 4 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  95,000

  تومان

 • اقامتگاه موبد (اتاق بخاری گازسوز 1)

  فارس، آباده، روستای باقرآباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (1)5

  هرشب از

  200,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار

  اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق تالار

  فارس، آباده، شهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  (6)4.64
  مهمان نواز

  هرشب از

  950,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی موبد(اتاق مستر)

  فارس، آباده، روستای باقرآباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (3)4.44

  هرشب از

  200,000

  تومان

 • اقامتگاه موبد (اتاق بخاری گازسوز 3)

  فارس، آباده، روستای باقرآباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (1)4.67

  هرشب از

  200,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4

  اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق خشتی 4

  فارس، آباده، شهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (3)4.5

  هرشب از

  750,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو
  • اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو

  اقامتگاه بومگردی "سر قنات" اتاق چارسو

  فارس، آباده، شهری

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  850,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته

  اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (3) - 2 تخته

  فارس، آباده

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  225,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره

  اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (5) - 5 نفره

  فارس، آباده

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (1)5

  هرشب از

  225,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته

  اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (2) - 4 تخته

  فارس، آباده

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (1)5

  هرشب از

  278,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته

  اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (۷) - 2 تخته

  فارس، آباده، شهرستان

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (1)5

  هرشب از

  335,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم
  • اقامتگاه بومگردی ماه صنم

  اقامتگاه بومگردی ماه صنم

  فارس، آباده، سیدان

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 10 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  430,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته
  • اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته

  اقامتگاه بومگردی "درافشان" اتاق (1) - 2 تخته

  فارس، آباده

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (2)4.5

  هرشب از

  335,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1
  • اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1

  اقامتگاه بومگردی "ایزدمهر" اتاق 1

  فارس، آباده، ایزدخواست

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 5 نفر

  جدید

  هرشب از

  95,000

  تومان